دلســــــوخته سلام دوستان عزیزم چاکر همتون هستم. محمدم 20سالمه بچه اراکم واستقلالی. امیدوارم مطالبم موردتوجه شما دوستان قراربگیره. ممنون که به وب من سرمیزنید. ""فقط نظر یادتون نره"" http://seejey.mihanblog.com 2018-10-14T20:51:25+01:00 text/html 2014-10-03T14:29:29+01:00 seejey.mihanblog.com محمد خدایا... http://seejey.mihanblog.com/post/172 <font style="font-size: 9pt" color="#88041d" face="Tahoma"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"><font color="#88041d"> <div id="postbody"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span">خدایا...</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span">بابت آن روز</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><font class="Apple-style-span">که سرت داد کشیدم&nbsp;متاسفمـــــــــ...</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span">من عصبانی بودم&nbsp;</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span">برای انسانی که تو میگفتی&nbsp;</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span">ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می کردم</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img id="il_fi" src="http://aloneboy.com/pic/mataleb/dastan/jorme%20%5BAloneBoy.com%5D%20ashegi.jpg" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; " height="250" width="450"></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">"گـا</font><span class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span">هــی فـقــط بـایـد&nbsp;لـبـخند&nbsp;بـزنـی و رد شوی،</font></span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span">بگذار فـکــر کـنــند&nbsp;نفهمیدی</font></span><font class="Apple-style-span">...</font></span></p></span></span></font> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-06-26T09:13:01+01:00 seejey.mihanblog.com محمد ما ایرونیها در ماه رمضان http://seejey.mihanblog.com/post/170 <a target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" rel="nofollow"><span style="color: #454545;"><span style="font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" rel="nofollow"><span style="font-family:Verdana;"><img id="posted_image" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/ramezan/k117.jpg" alt=""></span></a></span></span>&nbsp; </a><span style="color: #454545;"><span style="font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" rel="nofollow"><span style="font-family:Verdana;"></span></a></span></span> text/html 2014-06-22T08:20:34+01:00 seejey.mihanblog.com محمد جرات داری روش بشینی!!!!؟؟؟؟ http://seejey.mihanblog.com/post/169 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman','new york',times,serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; width: 720px; font-family: tahoma; "><br></div></span><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman','new york',times,serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; width: 720px; font-family: tahoma; "><a rel="nofollow" _blank="" href="http://khatekhalagh.com/" target="_blank"><img style="width: 510px; height: 611px;" src="http://khatekhalagh.com/Images/GroupImage/M/017/01.jpg"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></a></div></span><br><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman','new york',times,serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; width: 720px; font-family: tahoma; "><a rel="nofollow" _blank="" href="http://khatekhalagh.com/" target="_blank"><img style="width: 510px; height: 549px;" src="http://khatekhalagh.com/Images/GroupImage/M/017/02.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></a></div></span><br><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman','new york',times,serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; width: 720px; font-family: tahoma; "><a rel="nofollow" _blank="" href="http://khatekhalagh.com/" target="_blank"><img style="width: 517px; height: 305px;" src="http://khatekhalagh.com/Images/GroupImage/M/017/03.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></a></div></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><div style="text-align: center; width: 720px; font-family: tahoma; "><br></div></span> text/html 2014-06-20T09:15:08+01:00 seejey.mihanblog.com محمد فقط برای خنده http://seejey.mihanblog.com/post/166 <img id="posted_image" src="http://s1.picofile.com/file/7938246234/rock.jpg" alt=""> text/html 2014-05-12T05:56:50+01:00 seejey.mihanblog.com محمد فقط برای خنده http://seejey.mihanblog.com/post/164 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">- میتونی خودتو خر کنی ... داغون کنی ... بدبخت کنی ... اما نمی تونی خودتو بغل کنی ... آروم کنی ... از تنهایی دربیاری</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- قیافه ساقه طلایی یه جوریه که انگار زیر دست ناپدری بزرگ شده!</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- کسی که هدفون رو اختراع کرد احتمالا قصدش نشنیدن صدای دیگران بوده، بعد گفته حالا یه آهنگی هم پخش شه بد نیس.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- تاکیدی که یه عده موقع عکس گرفتن روی بازوهاشون دارن، هیتلر تو جنگ جهانی دوم روی سیبیلاش نداشت!</span></div> </div> text/html 2014-02-26T15:12:01+01:00 seejey.mihanblog.com محمد مرد http://seejey.mihanblog.com/post/163 <font size="3"><strong>"مرد" که باشی ...<br>نه چهره ی زیبا میخواهی ،<br>نه اندام برجسته !</strong></font><p><font size="3"><strong>بلکه یک قلب می خـــــواهی که فقط و فقط برای تو باشد ...</strong></font></p> text/html 2014-02-26T14:55:50+01:00 seejey.mihanblog.com محمد دیر http://seejey.mihanblog.com/post/162 <br><div class="_1x1"><div class="userContentWrapper"><div class="_wk"><font size="3"><strong>چقدر دیر فهمیدم . . .<br><br>که مخاطب "خاص" من متعلق به "عام" بود . . .<br><br>مثل فندکی که سیگار " چندین نفر " را روشن میکند . . .</strong></font></div></div></div> text/html 2014-01-11T17:12:39+01:00 seejey.mihanblog.com محمد خانم معلم http://seejey.mihanblog.com/post/161 <FONT size=4>خانم ﻣﻌﻠﻢ : ﺳﻪ ﺗﺎ پرﻧﺪﻩ ﻫﺴﺖ ; ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ؟<BR>محمد : ﻫﯿﭽﯽ !<BR>ﻣﻌﻠﻢ : ﭼﺮﺍ ؟<BR>محمد : ﺑﻘﯿﻪ میپرﻥ ﺩﯾﮕﻪ !<BR>ﻣﻌﻠﻢ : 2 ﺗﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﺕ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ !<BR><BR>ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ ...<BR><BR>محمد : ﺳﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ; ﯾﮑﯽ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﻪ ; ﯾﮑﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺰﻧﻪ ; ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﻫﻨﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ . ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﻩ ؟<BR>ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺩﻫﻨﺶ !<BR>محمد : ﻧﻪ , ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺳﺘﺸﻪ<BR>ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﺕ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣد..</FONT> text/html 2014-01-11T17:11:11+01:00 seejey.mihanblog.com محمد عاشق http://seejey.mihanblog.com/post/159 <FONT size=4>عاشق اون لحظه م که دوست دخترت داره گریه میکنه؛<BR>میاریش تو بغلت،<BR>دست میکنی تو موهاش،<BR>اون دستتم دور کمرش.<BR>آروم بهش میگی غصه نخور، بیا اینو بخور.........<BR>خیلی بی تربیتین <IMG id=posted_image alt="" src="http://cloob-kermanshah.ir/i/icons/s23.gif"><BR>منظورش لیوان آب بوده؛ کنارشون رو میز</FONT> text/html 2013-12-05T15:24:25+01:00 seejey.mihanblog.com محمد خمارتم http://seejey.mihanblog.com/post/158 شراب هم&nbsp;به مستی ام حسادت می کند<br><br>آنگاه که خمار یک لحظه<br><br>دیدن تو می شوم . . .<br><img id="posted_image" src="http://bia2mob.net/uploads/posts/2013-03/1362489441_53822905696717419281.jpg" alt=""> text/html 2013-12-05T15:20:27+01:00 seejey.mihanblog.com محمد سینه ای پر از درد http://seejey.mihanblog.com/post/157 <span style="color: #000000;"><font style="font-size:4"><span style="font-family: Times New Roman;"><img id="posted_image" src="http://s1.picofile.com/file/7895137846/1000246_630311840326012_619311139_n.jpg" alt="">&nbsp;<br><br></span></font></span><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%"><br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">ببیـن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">مـن هم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">مـثل خــیلی از عـاشـق ها</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">از تـو یـادگاری دارم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">ولـی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">یـادگاری مـن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">با بـقیه فـرق دارد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">یـادگاری مـن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">از تـو</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"><br> <br> <span style="color:black">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black" lang="FA">سیـنه ای پـُـر از درد اسـت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;color:black"><span dir="LTR"></span> ...</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"></span></p> <br><span style="color: #000000;"><font style="font-size:4"><span style="font-family: Times New Roman;"><br></span></font></span> text/html 2013-12-05T15:15:21+01:00 seejey.mihanblog.com محمد دوستم http://seejey.mihanblog.com/post/156 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family: Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">روزهای بدی در زندگی آدم می رسد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> <br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family:Georgia; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">که هیچ کسی حتی نمی پرسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span>:<br> <br> &nbsp;" </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family: Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خوبی ؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span> "</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family:Georgia; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">برای چنین روزهای بدی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family:Georgia; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family:Georgia;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family:Georgia; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">و نامش چه زیباست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span> ...</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Georgia;mso-hansi-font-family:Georgia; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خــــدا </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span>...</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> text/html 2013-12-05T14:52:24+01:00 seejey.mihanblog.com محمد خدا http://seejey.mihanblog.com/post/155 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دانشجویی به استادش گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم ان را عبادت نمی کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">استاد به انتهای کلاس رفت و به ان دانشجو گفت : ایا مرا می بینی؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دانشجو پاسخ داد : نه استاد ! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت : تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> !</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"></span></p> text/html 2013-12-05T14:25:17+01:00 seejey.mihanblog.com محمد یادت http://seejey.mihanblog.com/post/150 وقتی که دیگر نبود<br><br>من به بودنش نیازمند شدم<br><br>وقتی که دیگر رفت<br><br>من به انتظار آمدنش نشستم<br><br>وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد<br><br>من او را دوست داشتم<br><br>وقتی که او تمام کرد<br><br>من شروع کردم<br><br>وقتی که او تمام شد<br><br>من آغاز کردم<br><br>چه سخت است تنها متولد شدن<br><br>مثل تنها زندگی کردن است<br><br>مثل تنها مردن<br><img id="posted_image" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFNAPoDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAAcBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDBAUGBwEI/8QAThAAAgEDAwIEAgYHBAYHBwUAAQIDAAQRBRIhBjETQVFhInEHFDKBkaEVI0KxwdHhFjNS8CRicpKT8RclQ0RTVKI0RWNzo8LSVWSCg7L/xAAYAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EACARAQEAAgMAAwEBAQAAAAAAAAABAhESITEDQVETYTL/2gAMAwEAAhEDEQA/AMFUICDlgR2pf6xITkyufY4ojK55EWPktDZL/wCGf92gLux+0340X4fU/jS0dvPK21ISxPoBT1NJ1DOFtjnv+wf402IwBc/1o21AQcD15NS62mqtIsQt8u2AqhYwTUppWi62moQST2ZEPiKZFkVMEA8g59qzcpF0qZQH9nH30eO3DJI5wAi5xnvW7Rx6KwZY7K0bbwxMC4H5VUtf6WTU9UDWSxwRHg7AAOPYVifLK3fjsZzGxa2liKr2BU7ckEeQNJzW+xVYFsEZAI5Hzq5f2Hndwq3XPYkrgD8+eKn16asV0xdNdJGJO95yoDBsdhz2q35JEmFZ3ZRWUqCSWURSK4+Fj8JAGeeD3NPP7USx2k9okMQt5VZTGowACQcfLKj3qfi6ItVwJblmbI7kAfhinE3Q2lpGWM0wyM5yMJ8+MmlzxOOTP5bwyQJD4MSBTksoO5uMAEk9vl6mkVkZHDrwR2q9x9Eaa6BhqgwWxwFOPbvyaXbpfp+yVkubx9wYruLqvOPL1x3q84nGqBDMYnDhQSO2fI+tbb0X9I2hW2l2Om3Dz2rRpteSXDKCPcDJz8uM1TJOmNDtoYnuL4qJhuU71AIzUrH0to1iUZ2IyB/eOMnOPL+NZyylamNjUf7b9Mntrlscd+9GHWXThXcNZtMf7VZwmi6VuyACSx2o+CMj5CnUVjpgwpS3Cg8gkc44z8qxyjXFe/7adPZwNXtPnv8A6V0dX6CSQur2fHf9YKz2WTp+Dczi044PC8fKo59W6eji3MbVv2dqxD8abtNNT/tbo53FdQtWCjJYSDAqPvevNFghaT6/AygHhG3E/ICsj1PqPTvD8G3ghGeSVjqIGtW4yTEnyCcVrjanKQ11Ka51zqC4vZQS9zKXPtk8D7hW76RrNjp+mWtlDOgSGNUAz6CsPTU4ZJP1Vuu7yzTy2165s5hKkTBAcOhc1c5bGcbI9AWmqRTLkTI4PlkV2a809F3P4TD5AEGs3sddngtxfxbprZsGUA5YD1HuKlNR6gia2FxbyCRWTJX/ABL6j3H9K5d+OvXpD6RbLTdX0Xx4Z0jkhIPALHHOfPgfdVe6K6dgktxJNr7QwMN0axOFZW88hgR/n7qi5up5frckM2x4WBz8AwVxwTxzTSbWLZMXNvBbgpj+6wv3bfP3rpJdaYtm9tFl0IRt+o6tTPklxErfuIppLba1DzDruj3AH+J2T+FVXTurw/ipNbxSJ4ZKsRtyw7c+vpVkl636btLSF7jRkklf7aoMfM5NZsv4u4ovXNzqMt3aw6gbQtGjFDbSiQEE+Z+6qlVh6x1jT9a1hbjTLQ2tusSpsPfdzk/nVertjNRyy9etV6Q6cBONG08H/wCQv8qVHS2hAYGkWHH/AO3T+VVmy6m1GZgqMrFu7FFGPnUxFqN+D+tutN58mlwa5TKOvGpJdB0lDhNMsx8oE5/KlDpdghH+g2x7YzCvH5VFTa5IhA+u6eCfRmbP3jvTeTqVIUy19bbieMQMf4/OnKJxqQ1m3sbXR5rkQ28bAfCwiHH5VmVzfxYZY5A+fP5+1M/pK66urqFNKtGCxH4pGWMoTjsOfKsvS9uEYsJGDHIJz3q8OXacuPTXBqFlHOxeRImyc++aUF7bEGSFsv2VBxx/OsfN9Nuzv59q6NRuwdwnfd67qfyP6Nf+vRR/3kewt6nGOP6dqA1NHmJV/g2YAJBJ9D9+KyCS6u5AHeZ3J7ZbJ4osVzcxPuR5AfYmn8j+jY3T6wzfViqNjJBGceeajZ0vZLtf9KiNuOT8IJdvMf19qzo6vqbQ+GJZAp5OAefnScWoahF/dvMPxqz49Fz2ux0czmaJ5UEkpLo4yWHPOffv60WHTIbbVbaZ3V2gkV0jJ+3g9jmqSLm/Z/ED3G7vkZrr3GoSsZGFw7HuxDGtcb+pufjQtTW3uI7tbm2hgEu0lQMfECSCozwe/wBxqF1jUp7rEO6LYoVU3uCygD19BVVdr+Yjek7445Umira3pbP1ebPqUNJjouW0kXvVjlVbxY8nBjEmQaavBOB8V0O3YsfwpSLRNRnj8SO0uWPH/ZN+XHNJyaRqob47O4z7rWumSMloy5/XIx9m5osVrK0gCrk5/OlhpWpBiv1SfPoIyaXttJ1aaYeHbXBZefsHim00bQ6bcTSndGadnR2CsGTGPU0+Sw1BFB8CcHz4oslrf5I+ry4PqKm10hGt5LaQMcFc+tXrRbCz16wVZiolUcSY5I/wtVYfS7t1ybS4bjkCM1J9Mwajp2qR7rOfwJDtYFTg5qZdxcfe0pYC40mWXTp/7kNhlY4PPZh7EVEzyvZXktuspZM5XPbnuPka0zVelJ9RtxutpPEwfBl2+Xmp9aoWo9Ia7H+sbT5nMJxlRnIrGNl9bylnioak4dgR3BwaYhqt0vRGuz7dumz7pW4O3ypFvo46pVwo0e5bJ8lH866Sxz1UJBGszoN3hhVLEnzPkB86WvXnayiWRd5Y5EhGWIHYZ9KnD9HfVUL/AA6VcFeAduDn86mo+j9ZNjHb3GiXgAAAKpnGe+RnnsOfSlyiyMyoVbtQ+j/XbeV/A026ljHY7Ofwph/Y7qD/APSLz/gt/KryiaraB0bqbsMwohXsd+Pzp1/Ym/c7hNEGHrn0wM+tX3e2D+rG3OAN1GWVtwOwZIJ4YYrjwjpyqiQ9DXXIluIhnvgE5wPKl16BG5c3v2SMYTtx+VXBnkZiAmFA+yGH8qN4zgElMkHsHHFXjDlVIuPo0tbsq08qSEAYLR5Pf1oq/RfpKjDBSef+yAHB/GruJZTg7Y8EYxkkcVxZZQSz7CeWUentTUN1UP8Ao00dedoGeMmNfuxxXV+jbTASd+0H/wCEuf6Vb/GkxxsL4HPP7qAkm3fZjPPqeKahuqkfo20pe5YZJPCigfo60xTwTn0CiraDKExuQvjGcHv70ZJHAO7aSfIA01E3VRX6P7DOGdi3+wMClougdITC4eR/MnA/hVmG9Rjeu71AJPzo4dgoGVz6AU4xd1WJOhNLk+BDIiDvgjmijoLT2kB3ybF8sCrKWftuGfYc/vozeJsxuAPsv9aahuq0OhdMDGXfLj5il4OkNMgy4R2Y99x71OuJPCw0oz7LXHDbBulHHoopqG6Yf2d0tYgv1GDnz20o2haYjJtsLfIPHwDinWH2gtKD6DbXQrlQxk58sLV1E3TZtKt2OBAijGOBTV9DsbeOaQwgYUmpNhKyBhMQfZRUZrV0bfTZS0pJK4zgVmySLLdqFf6fYoqs0TKO4bPb2pO306wkUSJAu4e5NSIBntUYnOV8xSJiFtAxVsE+WBXHboSeNF+wAB5gUwuE2tkYxSUr3OSyPkZ5XApEmWQkAuPYqMCtSG2h9J6uuoWn1C5YF14BPf2NP7mFo52jkVSw4y3Zh/nzrM7G8k029jmWQkg8qccitSgnh1ywilhlUzqMqf8AEPMGtezTPnaKEM/jJJIhG1sEY4x7YqyrEGUHGR+YqElSSKZA4KkH4lNTaEj4gccelXCJkN4QJ7D5/wA6HhAcEKP3VzeN/wDeHnyFDPcKxIPqOa2w4IgcnaSR5HvQ8Ef4fxWk8Sg7TKceXwiuYl/8wf8AhCix0zxnnbk9iAfyozOEUsV+ADJBOfwrPP8ApI0dP7u0vefPKikW+lXToCQun3ZBOSxkUGpNr00dptg3bQFGSSx/lXFmOQcAqMkseMVmrfS9aMD/ANVzkehmFJv9L0LgoNIbaRz+u/pTtNxp4uMlFC7+Cdw7UbxgCqkZOPIYHlWWn6W1PbSv/rn+VFP0uyRx4j0mBQOADKf5Vezcan9ZhJRZGGSMFB2z50C+VUthQeCO+ayJfpZkYBzpUOfXxD/KuD6WbxshdPgOORl2NNU3Gvibcp3HAOQf51zxi+QhPBIY9j8xWPyfSzqbAAWNrgnsdx+Vd/6VdXJOLW1BPA+E/wA6dm41/wAXO5Vcbs/F5dx3ob9vAfc/cjz+dY+30oayxyILQH18M/zojfShrhK4S1A9o/601TpspIiTezhm/f8AKjRsGXxDIp9MccVir/Sdr2AQ1v8A8L+tA/Sbr2z7UA//AKv607Gzowd95kGzyrpZJXwGBUcHH7jWIN9JfUBHEsIyfKIU9sesOqL85N0iQ55YxAZ+XrTuek02RxkqqMMH8KPIsaLhmGfPA7VnFv1RfqSrXGMDngVFXXXGo5lKzMv7I3AZGTiszLbVxatPdW9vCBzuxyN3aq9d+HqAZ5gxQE4XPFUSz6h1C+ZzJeoRux4agZ47/wAKNqnVUtrDsF4ofthRnFZy3bpZqTabe5QzvETgqeBjypnezbiVXJA9B2rObrqbUlvo5RdvsbPOB2NEl6g1RuReSfdin8qn9IvyqQNxyR7CkLhig3oCR8jVBPUOpqOb2X8RTO46h1Nv+9yVqfHT+kW3UZ3Y5XPvUp0z1Hc6fMvJKA8oR3rLjqt+xJ+tSH76Uj1a/Vsi5kB9c1vh0xz7eqrK+tNbsFYkeJjgkZI/nQNwIRtkbGPOsG6Z6u1S0dWN5KYQcOPTPmKmOrOodQmSLwrk7WG5mXuR6g+lYu96amtbbBHeJLwG3r6qM4pTcw4O9l9SvavL9jr+sW98gj1K5QZLDbIeKsK9Va9sydVu8/8AzTWuNTcb+7sq52l4/wDYou5v8LD2rAx1ZruAx1a73e0xow6r13A/62u/+KacabiG3gr3+RpvK6kL8+TSRlJO1TyBRGb4ADwPQVtjZUAHHI96MSAR6ZpsHHy4o4fIBPb2oFJJwiuwXJA7Dzput0ZlYkYx6VzjBxRHTCAKOBQcEjeENvfNObNvEBZu58qaQDcuPenqEx8fuoHRBEZI7k+dHVwOfQ4NNzIeQfUfhRTJyMdvehs5aTkAeYOee1F3YHBFN2f7I9a4okbheSSOAMmily4K9+1JtMMDnvxTuPRr6WHesWQf9YZp7pXT0k19i7QrBGN7Y8x5DNTcNWn2h6HFLa/W7zJXuiDjPuakpb+KFNqLtxwAB+6iSXkaoYY/hQfCqLxjFQlzdKjlid3kCDjHyrnq29unnh5NqDoXw3BBOM1EtdcFdxPxjGT6D1pB7hpFLEdx68UzLkc5/b/hW5ixcjozsS2f+VDerxuvcBsYFN2BYjtk0eHLO3bBLDn51pCd5F4kIVQd0fGPl2/GmkcuU71KSHYfGYFsd1FRT/q52HYdx8qRKLI3nTbDSvtH5+VOZMuvoKMsYjhXAILcn1NVDNlC7gPXFFQ4YelKyjAPrRI1yfvqiZ06OQ20jR91ZSfcHirFq8TGwtJEB+Dgk+XqDUVoMBk8ePBO5fKr7Yaat5ayWk6kq6Eg+h7Vyzy1XTGbjLURY5t2Ow++nQkG4he3vTzVdJm02+kibBAPB7flUb4cpywjfB9Aa3vbFmim/Bxkjd5V3vzuP5UQQy5yInx/smlBBPj+4k/3KA31bTwSW1qzz7K5/wDtrhg0r9rW4D8oZD/CqxQpo2s/h6KoGdZBx/htXoA6EoAOqznHpaH+dVijKu4HHcc04m1l8XQF/wDeN4R6C1H/AOVcM/TxyDdagc+kCD/7qgbOwutQnENpbyTyH9mNSTV10v6MryYI+pXcVorHGxf1jg++OB+NS6ntWbvkQsVz07FnD6m2f9SMfxpX9IdPk5EWpMf9qMVfbf6Men4o/wBfNdSknBcyhcfcB/nmnB6V6L03wvFthNITjCTs3Plk5/hWOeLXGs6/Sehp/wBz1A59ZUH8KKdX0XPGn3p+dwv/AONbDDpPTWn20l1c6VZiNByRFuIH35pgdU6Gf4BaWUeT2a1Tt8/KnOX6XjYyptX0tlAj064DZ+01znH/AKas0GraXDHAwsWwwPeU/wAq0pNJ0nUrTxbO0syh/aWJQP3Uyvul9LnhWKa0iV1bAaMbWUYx5Vm5z8WY1RU6hs1SaBLTJBYD9YfursfU9vIgEVkpJXGA7c051LoG5t7x5NPmWZWwfDkO1hxzz2qkSR3Wku8V1A0bxthlYe+DWpMb4zblExcaoULs1lECeMbzgfnUXPqwbj6pB37ZPP51G3U6mdihyjDjPlSIQsu4Dsa6TGMWpRtVO3JtrbPbt2/OuHUS7bRbW4+IHhf61FiKQnhSfkM0bJTdn186ujdSX6Rcuv6m2XHovv8A5/Gjpqcm/hbfuf2BUUrnepHqPKuq/wAXGaaNpf8ASswbIMIIPkg8/uqPu76WW4BDx5HAAUfyoW48UOCdp2gjPrmgbJ/HLMvHv601DZRbqZDkFSR2O0UWTULk5Jcf7o/lR2jKJnB5pjLknGKI495OxyX/ACFES5mXgOfuFFYDiiL9ofOqLf01f3f1wIJioYCrrpeq6hb3LwyztlTg+WaouhRL9bgBbPiL8PqCK0J9NlbbdqjkyINy+pHYiuHya264Kb15f3qamkiXMi5XacH7xVSGs6kBgX1wB/tmrT1yoMiZPxbQapBGDXTD/ljL09/TOpf+fuP+IaH6Y1P/AM/c/wDFNMa7W9M7SkuhTQ3HgmaFzkDdEd4/KmkttDEvN2jNnG1FJxVjvOmIbK6kMkN79VELPmMB9rfs/FgZHr6VC3Onx210qFxNbZB8WHuQfIjyb2rMu1sMXjXxdkT+J5AgEZqw9N9O3F5KbqYmG3TPO3LP/sg8fj5A4zin3SnTbCeHUr6MeGDmKFlB8QnsSDxj09SMcVeJlSEFIfhgI+JF/wCxOe4Hkpx9xHOMms5Z/Ubxx+6htHuBocUkVugitJGO2bOCG4+F2/c3b7iacxa69rcbpHIP2WDHy7bMD8fbyOOKrmt6rFZE2stmpjmj+NN/xA5O0jjAI5Hn29qrH6QlkcsWwfLHcgDHP4VOG+y5aaW+uWt5uSe6MATuMjLe3NEsNa06OWSXhEVW2uf2iPbyAzWZ3N68se3OMcfOiSahNLHEhOAi7RjjPzp/NObR7Hr8ShkuYkK7trZbup44qRXp3o69tmMN7Kt0y+ISJBtjycAfjx91ZVpsD3d/FAGCNI21Gbtu8s/fgffVt6YtdPt9QlfUpHtZ7eRYzD3JbnkewIHHvS4yeLMrfV/6K0zU9OupLZnl8I5XYxyrVZdUmXTyXnQrGPMgnsOwpzpmrKbKCdY3jt442JMi9xjA7/54qG6oLzaLcKbg+HNl48+eRkfdXK9+unhhP1Tp0MzNMHxk7eVG4DzwTTW5k0TqGyeKUxtFI3wiT4Wz/qk+fn99YrK8nilWJBUkbQe1PdMvJYLhNh3biBt75GfTzrp/L8c/6LRrP0eS28hl06TxYu/hucMo/jSOl9EahPKB4Q8M9/1gH51adJ1kq0FtKqhHHIUEFB5e3NXLTIhHM0XaOT4lIAIB9OTWb8mU6rUwxvbMupdDj6dsopjArjB4ZuQ3kcg8/h3FVeS6tjDn6sAXHOVBJ49a3/UdKs9QgMFwC6+XwKcfjWY9Q6EI599q9vEiNn42AYjGAMAcVcM/qplj9xnbkM+UUDGc0RQCRn0qz3Oh/WImkWWFGHcqeDk4o9v0fK67mu4UHvXXlGONJaZ05LPHHOkqbWIxyT/CpvUdEu7LS2uLYxYiGXVOcr596k9I0mTS7TwpZ4pFZyykE8DFScihk3JKrAofhIPIP3Vxud26TGaZReX9zOUUDZsG444z55xTPwbidw20kkd+1aNJ0tDLdySRyxomAFAiY4wPXzpKXpBY3a4F/KvwksBDwfurpPkxY4Vm7JndkjildPtFvLgQl9rN9njvVwuekLNYTIb2Zs88J3otl0tZxXcDi6uSQQxKoPWrzmk41LWfS4hFuBcsDkNkKMirfE13bh4kQMQuAVHBXzI/rSdvax3N7CyKzKqdwoxjj3qy6VpiXAcOshG47WBA/D0rz23Ku0kjIeqrS/vk+tqoX6uAGOAuTnA+Z5FUSe1kt5Crj5EdjXptunbGAM3gTOCfjDMGB9CRUWvQXTrRsPqtyUkJJH1jj7uOK64566rGWO+3niaLwbkoY5F2kZSQYYfOrPFH0sYUMlvfCQqNwWXjPnitgk+jzpeWcyzWE0jMcs73DMSffzpYfR70hj/2Jf8AjvWucqcbDuPp/TI9qpp8oU5P9+ByfkKrXWD6R03pzfV7GOG8kAWJ/EztB7nAHkP3irrHfSNGpWBgSM4x2rFvpS1SW56kNtyFt41QDPc98/nXPHutZdQLf6zc2ni2B2hkLPFGvD49AezYJ7cEfMU0urxpbOUiUtE0OCQ2M59M/d5envTHT9WutCjimjAkhdsidM8HzHfgj+HmKf65eQ3Wky6nZhPCufgkjAAKSHufkeTj1PuDW9ds76UmaeWdgZZGdhxliTxR7S2lvJ0ghUs7nApA96t/S97a2rm5uYfiZRGpA7Ad66W6jEm6rd9bG2ujAOSvFIziJVjVUZZAPjyeD6YrWekOh4+pmv8AWGjDQs5WBW8wO5/hWZ67CF1+8hhX4Y5WQAe3FSZb6WzXZpDNNCyGJjuzldvJBqd6cF1qupxWQuDbys2BKiAuD8+/51HabcJapMrxEXIw8Mi8FSPL5H+FObi68K5g1S0yJe8+wcBs9/vpUjUdAv73SNebpjqErJE6jbNJk+Ih7EEntVo6ks7mDSrm1mVHtdyG1lReFQD94qMsraz+kHpaB94i1azG6GYdz7H1BqU6T6iXVLeXpnU0ZLuLMYJHZh/n8K46dd6YLrem3NheM08DIk3xxsRw49QfMd6b2OyO4+sSKWij+JgPby+88VoH0q6PdaZe6baO5ktkhYQsFwBliWHzyR92KzSWXkxoSqcZA88dq7TuOVmqtnT17Jeam88xOZHBbYcADPbHbA4HtxWtaVcpqMKCOQbVYbTnJK9if31i/T0oV1gUndMdrfFgqmeceRyMj8a1rRontrlUViFEe1R648h/n2rj8s7dcPF3/QkR5JB+6qN1PokUF5KAo8PgghRwcdq0y03G0iLD4tozg5FUvqSUfpOaJxyQCAT9oVMpqbhjbb2oD6btLjfnzxj0NPbRHjyqyOseQAAOF+XtTqb+84UYIxzTeLNry39yf/R/T91Te41o5DsqR7V3queAe2T3xS6vvKOGyCcg80kNuQVLH4ew++hLEyzBoSVOcsDwG4/f71lXbaNo03IAcksynjJPP3Us5jmQ/AQRjI7Ec5xSUcJABxn4cd+a5A/iSFWXDg/ErcEDsD8u9A0vbVChKBcu4zngf86XtbaM3MeE+yKT1GITOse5lK/EGU8g+VL2SyRlUmUeIxwGXs38vlV+hYtJhDyzbYwhxjt39T71bLW18GBPD+H3/pUNotuPCVSOfOrFCjRKnOVI7k9v51r459s5USSRUnCyRhSyjnGQT7GuPaQ3I3KNkn+JePxHnQumQBi6FwByAMkj5Ua2nhmt1eF0ZO2Qex9D6GujBOOzZeJFQHP7JJB/lSv1OGmk4dJN8DI2T8UbnIPyPl+6jCc45sLjPsFP8anSiSfo61hLshwvngnzx/GvPX0oLt61vWUEI20jPptFb7q8SiWygRjy5lcZHIUcZ49SPwrB/pVhaPqpmIwJIkbg9zjH8KY/9aTLxVdN1U2e+GZBLbSDDxkcEUzmlQSyLAXFuWyqsfwz70h3oV205lIYWuJ0iTG5jjJqwXiJaWwij/YTA9zULpuBqMBPYNk1Ou0d1cDzHfFSrFs6Q67uek7cwyMGtY4SRH6vjgD5mpD6OOjU1yG71zU0Didm2g9hzksfvrMtQDyvsXnJ7VZrLr/UdG6ZvtJhkx9Yj8OMgf3eftEfdn8azZ+NS/qr6nMkuv3c1uoEPjNsVRxtzx+VP4tJbUbKVrKUCQ8mInG/Hl86h40eMCZgyjcByKklvX0y8SVcmKQZ+R86t/xn7S/RPVV50xqOwqfgODG3HHmK1rVru1j1/Tdbjt1WW5gE5eLGTtOGyPMYI57j5ds+1KDTOoekG1ewhWHVtOIa45/vozx+I4/OrL01Df3sdtasviS6WhniH/iI6jK/liuWV326YtG6l6fg6v0CS3uF2bo/GtpT3jfHIPsf3H2ryfOnhTSKSMhiPwr1NpfUEz9FX9xeRG3EVvKV3cEAKa8sSNucsT/WuuN2xkmenLhLW7aSbZtC5+IcZHNap0vdfWJY76QcudqEjBA7Affyf+VYxa+LPLHCDhC2cep9a0zSLS/mFitmrC2tisjK7FfELNgkY7gdsetY+SNYVuNiVazj7EgVTerI/GvJFB2soBRh5GrPYSvDZrGwGV9DVN6r1BrfUF3INkgA378/F6VjK7xjWPquh55Mb4yrg4IxwT6j2okFwjMY3chhxtx3pNr98khBjdRWZX3ZVQSRhgOQc8Gs6aPUi+ARoCE28Yz70S4W7hf6wu91AIeMenqPf2pOzvs/q5l2yxjacefoR7VIeOm34s7SCDx7VO1EtXSRA0coZWGc5oTwoZBJuIkX7Lr3Ht/SkE2xzGSBQ24jxIzgc+oPr7edP1kRUZhC2cA44z++p4IyOV2mKTALN39iPape38MFdzLz6nvTK2njndwuQysQUJ5BqVhjVl2suQ3BBqUixaSu10GTj0NTjeIvxqpZV7x+vyNV3TZDZsgzmJf2iclfn7Va/FQgEN3HkM11+PxjP02injlTdg/IjBHzz2pGWyjeQyoSkp/bXz+Y8xXJ4i7b4+JR2bYeR6EeYpW1Jmtw0tu0MnZkOD+B8xWv8ZMgSkoil2oxPDZ+Fvl7+xpfa3+MUrNJDbFfEjbDHAbAxn0J8qPv/wDgn8v51NLszmjSWXxSpaQLsySe2c4xWMfTLarHqNhMFOWhIZs8cHt+f51tkd+8jYEDZ+dZz9MSQXelEuT4lqsZTB43Oxz+SVZrey71pguPMVyjHg1wnPeuzkNFIYpVcd1OalllKHxE4yOKaabpxvpJSW2QxIXkbGeO2B7kmnkyLGoRSSF4BPeooqP4jF2IGBUdIfEuOe2acnvik32qchfvqoNfXs1wscLvlI+1S+jfUNUh+pajdC2Ug7ZSpO1scH76r24FufOl02x/FuXBOODzUsXaStJptNne3kbK4KMM8EY/yasHSvUF3oXUFtKZ28BsI3PdD2qntKXbLHPvS0ExUgEnAORUs2S6eger7W/1H6Prr9GoXebarAEAlC2T3+78a88T2NzbXRguLeWOVTgxspDfhW8WvWWnRfR09vcSrJNNAYliPLE45P3d8/KqNos8fVEVxo2ozL9ahG61uXI3J7Fj5dsisY3jG8puorpzRlikS6mEUqk4AzkK45APqD/GtX0FHchov7nPHv8A14XPuDWd6RZyaZDc/XMpIHMLR5PxP2B+7n7sVpulNHHfQwqWSOWFm7dyG/f2rGd3WsOosMdwWjzkDHGOKz7qKcX006Scq2QMd/nV3nBtIpn3EoRkHPYkVRrtZPEd1ZStZ21pA23izK6NgSIdrc9+OD99OYoJWJGR60JLdnuxOJAjKm0/D9oeWefI0rslWRG3AgD09/nVqQSfT5ZJIJY5AkiEqcg4Ze+DT5Y5PBXMsQYr5A+lIW1xJIjxzMqzRSDKgd1IOCPnTwQsVJEnHpgcVm1oygeYztHOyK2AUKKSHX1yT+VOolnFyS0oEe0fsZ/jSXgvLGImfEsZ3IxUcMP4HsaFvqIlG1oTFIBtcAdjn19KX/AjLaTQ6ss8FwpkGQVK43L6H+FTNlqQlmeIwShkyCcDANQd3eGO7jkSMlicHkCpC1uJVmE0UYBPDqW4cfwPvSzc7SLxpN1Eki+JHxj07Gps3BRT4MeYucAt9n5e3tUHpV5aSRLvhDP5tuqZkmt2JgT4Hxldx4Ye1awvTOXpq19OEyLV2Yd1Dr/Ok7XWWuA48ExyI2HjkOGU+4HtTk2bk8EffTO70OaeRbiGVY7qMYVsHaw/wsPMfu8qvZ0cvcmaNkeKNkYEMDkgj3qOOnkk7b29RfJVl4A9BQjuWBaOQGKZPtxseV/mPQ0p9ZP+MVm1rR8LjaCvJB9+ayn6YJ4YbeziTf4txJ4km585CDC//wCjWsjTm85XwfQAfwrCvpgud/VSWysSLeBRz6nk/wAK6Yy77c7Zrpm5HNcC5IHrRmHPY1wDGTXZzTOiXccfj2krYjuE259PekZ3aKVoZh8S8Z9feorcRgjuKkFuI7yNYrk7XUYSQeXsfappQlIVc5pk8jNx5U5ks5x2Kuv+INSLRA5Gcsq5wOaqEkwTzU5rM2iro+nW2mxM13s8S7nZj9o9kA7YHf8ACoGhTQMHYUfx2BBXgj1pKugZ+VAqlzNG4YSNkcd/L0p/ol48PUFtcAru8UH4hkffUdtApSNGjkjYkqxIK+Rx61Bt2sRWU6WmsXA3osqEqFIXJGC2Bkdsefl86mtM1TTri4txEVE0GRtQ8EHvj8PyqMT64nSBnWTZPHCsyyIRhgB24Hp6g1U9Ng0/qR2uVum03UU+Jmt8YkI8yue/ftjNeeTbvts/hw3dooQ+IjLjjzH+f3VnfUCz6NJMjxmSMHcCO5X1/wA+lKaFN1Bo8pjuJl1HTyWY3MLZK9zlh3X+fnUr1FcC+sGLon1hIfFAJ7j9pfwpdbIqJlUyh0b4D5j0pfxSSoQcYzxVfsLxIjJauj/qz8Bzn4PL+X3VIreQkDEhUnyYVbCU4uEcn60h/WRDGB5r3xT6yv1dSAw2k4+6msN4ruMNGxYjI3UlZmS2uWsypC8vBz+znlfu/dU1uKnFRJ3DKDu7g7ex7Go/UbGaGZbyGJnIG2WMD7Q9R7il/rckY+IHHscUX9Mox8FiCz8d6zNrTRLH65Or4baOR8PnUzaQoJDAI2MgAPK4z8vWnOm2odV27fnU/Fp8K7JAw8ZOVb+HyqbtPBdK0mXxUldSiDuCeTU9eWy3Ft4f2HXmNx3RvUULK5SdMKMSADcp8qcOjHkNXTGSTpi27RtlfSuWt7pQl1EPjVeQw8mX2P5dqeb8iml/p63fhufhnhJMbn8wfY0nZiPlWRQ4JDA+R96uzWzuRd5EkTBZ14BJ7j/CfUU1OslDtfR73cODtQEZ9jnkU+SONSCqqPlR8jP2B/vVdJsqZfT91ebfpKuBN1vqLSfEVkC8ewFeiSLdUICJx7VgP0t6aLfqdbuNQEu4w2B/iHB/hVxvbNnTP3fLHaMDyovOPnRiBnaK43B4rqwLXBQoUB/EcgKWJHoakNIdIJ3u5MEICqoO5LKfyAyajaAzjig4aFChQCjKzIdwotCgereRrH8NvGsv+PGfyPam29pJdztlieSaJRkxuHzoN26RmdNBty7KEkTbgH4SMfMgnHlwfnWbWGqzaL1c7WhjjQTMvAG0rntk1oPTsw8Kxgt5I3G1UdJv1cgAGcKRwwwexrI9dQ23UF6gDoUncDceRgmuOE3a659SNCur6+6f1y2u9Odv0ddpvjQH4cftL38j/CrfFqtjrOlyXc8SRywRNuIG3IPlj8KhOh7iy6h0VdPuZkkkgAKDYylT27k+lLdXwWuk2a6dbtiWUhm75Cc9/cmsWbump+qHfttdbmF8FDhyPNTSQnkfB3nFOFhVQVbDBhgj2pCKyEKBPGJA4GV8vxrq5uGSUHIc/jQ8eQsGZ2JHmT2rs1tIIHMMm5wMgFe/tRI0WaFJUZypHtVCn1iTBHiPz71O9MaVM9+LoqTbSHBP+FvX7+1R+j6QNQu1V5RFFuAZnbHFbTpOlWltpyQon6srgc9xWMr9RrGfdEs7NYowAMYpvrGpR2Mawq6iWQdicYHrSer6zBoVtILpiZEGI1A5kHlj+NUQawb68e5mSXLtjcAeB5fd5VymLpa0RL10gjv7Mb8ACRBySvn94/On8etyyorI0ZVhkEDuKrHT07+NN8Tbdo2oQAR796fRWctteSeEF+qv8QXeAY2zyAPQ9+O3NN2eGonTqMzDnbj5CkPF/wBJ+sYHiFdpI7Ee4psEcnG5fxrumxS6heXFsDFFNCQdjsSWU9mGB28vnSXKpqRKwXiHiRBz5g01fTInkZhql+oYkhVmGB7DipJtFuJAu6SFMeaIefzrv6Bk/wDNf/T/AK1vWX4zvH9VybVLmHUbe3HhkTK7H4OwXHPf1IrP/pcbxrDT52A3rI6DCgcED+VPdV6z0i01rxPrK3IS32K0HxcluR/6RVF606sTqOKCKGBo0hYsCzZLZ/dTCZbhlZpTfPmg1coHtXocXKFChQCjBmVGHk3ei0d8BUAxnGTQEoUKFAKFChQdodjXK7QWHQ9dltri3ikw0YYDltuOeMn+YpPrEH+1V+zDBdw+PmoPqfWoi1aNLqNpgxjDDcFODj2NaZddAXPUuoxanb3UaafPFH+skbdIoCheQO549axdY3bU3ZpQtCvr/TtRjnsHZZQe47Va7zULnUrp7m8l3zOcsfIew9qs970ZZ6NpUP1AiXwsm4kb7TE+fy8qjrSGEXKbxkA/dWLnL23MbEIdsUi+Iy+pGfKpG/sICizW7jacbh6D1qN6isjZaxmNGENxGJE2jgN+0P404s75EVZChYLgOhOcr2yKv1uH+U1lf6vcGPdkqccCjaZpk91qy2lupEU+W3EcK3n/ADq4WPRFvqcP6UuZWjtiBtRB8Tc4zk9hWiaPoOn6fpyw2MZUj4lZjklvc1OX4aQ+k9KQWVgIgpLEcuRkk0m89z04+XUtZk8r6fL0q8QujWqTPHtzkNgdiO4rPOuNYN0vg2YWSCBg0gxkv64+VYuP21Kq3WP1zW7l722fd9Wz4KDILJ58epqM03w72zi2faKlT7j0+Y/hVkQOsCtGviKRlc8EUxttPhh1GRYEeJnPi7M8BvMj2qzLrRrvZtpWpz291GrnE0UmxvcVo8MpmgSRRlWGRVDitlt9e2SRDw5+RnyP/OtG6PSVbW6gm2uiSZiY8naRnB+VZs5Vd6gW+Q+CpPyFd1CCY+Hdae6wX0PMTOOG9Ub/AFTViIiQAMiBicZC5FJBEYg7lGR2xWphpm5F9B1mDXNPE6KY5VYxzRN9qNx3BqV2r71XBZiPVo9Qhm8JyvhyqF4lXyz7g9jT86sqsRhuDjz/AJV0l/XOz8ePY4JrjdLuGCx5Josls6Akupx6UsJvBQJGcD3pGWV3BBOBXRk1rh7Cung9qLmgFChQoBQoUKAUKFCgFChQoBQoUKDorROkeodXSwjsnuFSzQ5XPL49BnsKzqpCy1OW1deTgGs5TcXG6rcraTxY2SRjJFIMHPmDVV1C2udHvWiJ3wtyj7cbh/Ok+m+oo5YfDkk7ds1YdZ2ajoMk0blmtgZAo8/X8q883jdV33udK9dxWt7dWc0oYxbvh+LG0+lGvtBQvJ4M7ooJztG7GR3PtVdOsrCxUMByDhiAKl7DqeEOzSyxqQArfF3HrXSyzxiWX1fL/W7DT+mrKwtN8k6FSzv5gfv5q69LX63Oji4MYVCNwJA4rDb7U7a5uoCk8KIX2FQ2QMnvWmQ63bRRWukQXCLHGFaYrnnH2V+/ufl71n/ntfelw6mkZemLuWFthCbsr8xn8qxuK8j37GBBPAbsM+9XjqvrHTrPp24jkuSDNGY41VeSfLisXuddilTchm8Tk5wBWtckl4tJjGODycfjUfLE6azbvnIKn/lVQ03rD9QsUkUrMnY7/KkrvqiY3sZWEAbT+2fOsz47tecXLWFP1dJNwEkR758v84q59I6vBJaEtIqu4G4hh3FYzc9S3E0ckfgxgSDg5JxTHTuqdRtGlgR1QMDyo5B9jVmFS5x6ZuL+BYgfGj4GSCfKkYNSsixVHztAJI5AyM9/OsAfrjXVgEP1sFdoHManI9+KjoOotWt55WgvpYPFYllhOxc+wHAq8ck5R6Nk1aHIRg5G8KMD7R/l+FItcRFifDByfOMV53k1zVJW+PULp/PmVqR/Sd0f+8z/AO8f504ZfpyiHZkI4BpMsuBwffmk/vrmK7OYNjNErp71ygFChQoBQIx3oV2g5QrtCg5QrtdxQFoUbbXCMHFByhQoUDqxunt5wVJAPerraapMlg8jMfq5GycZ7oRg/eO9Ua1j8W5RPU1Z4WH9n7+DPxB0/DNZyjWKrSf3jAeprqZXDL5UJv75s+tCNsH2rTJ9JL/o5KnkjinlnqN08QBmYMDkOD8X41GbiYWQGlbBsGpYFdX1O6vb0tO4+HhVXsB/WiwMJEXOA1J6gn6wOB37123XfbnHcHvRRFDW8+cdjTpiJJo28ippsZWDBZByB39aXhKEcHkUCspCw/7OCKYTHwroOvsafnLxMMZHIpjcjMMb/caQO1O4Ad8Hv7V3j4SRjmkrUkxg+2KUKBsZ7UCoOcY/50M/Oi5A4I/Ki+Ov+t+FQRdc57YrufWuGtIK3ei108muUAoUKFAK7XK6KDtdxxXM0NwoO49q75+VcBzRsc0AxXJB50bJBxgmhMPhFAjQoUKB9pCb9SiXnvT6eUx3tzDnCNn76b6AobV4gTjvTjUYgdQkI7o5H3VPtfpDOSzEnzNcBwa62Nx+dcxmqgxbHanFk2JgKa0eKQxSBhzigkLn9Ysi+YANI2J+Jl8jxXY5PEnkI5BFctF5b51A5khDL2+IU1IMTZ5FPTu+0OTjketFYLNGxIpFGhlEiccE9/nTeSPdE8eOe4+dCMtDKO2CPxpy6Z+JT3FEMbOQjMf3077nJNMFbwbv0GfOnh4fHpRXSWBx5UXj2+80NwJ5GD5UXaPQfhQMsDv5VwmukHyNFPaqgh71yut3rlAKFChQCjAUWjCg6RRcGj10Cg4oo4AzQ2/dRgOaDoHb99dkXMR9hQ9B50Jj+qOKBpQoUKCV6dBOswAetO7/AIu7s+hJ/OmvTZxrdv7sBTzWQUu7z3Y1m+r9IDGTk0oQMcUSjeVaQRu9coHvQoFrdiH47mnkZG4kDBpjEwB7c06DjPBIz60DoMd2RQYhGJPGRREbjjBHtR3IcBh3qKKQGjXPFdhcqCCO1EbhBzjBoA4bNA3vkBYSrgg8HHrSsbh41bzxj7662ASp+wwpGDchaM+RyKIXyAuSOaSMqZNGZ2ZsUXHv+VUN2zz6UQr50ZjQzQIsMVyjt27USgFCn2kMi6lFvVWBPZhkUrr9tDaavNDAu2MYYDOe4z/GpsRg70YUXzpRRVHRXR3owAocUAPftXcZIBzXANvcnvRuD8xQd/Z96LNwhxXT7miSMChxQIUKFCgkNFfw9VgbOMOP31LdR4W8mwc5Oc1AWb7LpGzjBqU16cSXAI81H7qn2v0hycGjh120l510CqgHvXQMnFcIwa6nfJoOlccjyo6S+R70TOa6EXzNAtk9wcGlBOdu1zkeo70hnGD3Fd3rjvQOEYMmMg4NKgAZ5zUazjyNKLdOBhvi/fQOnOV4/ZOaTEi55zkdjREkDk89/Kubck570BklBPNHz703FDJ9DQA7a4TxXB+VA9qAMcqaSpTtSdArbv4dwjjyNPtdkEuoLKP2okP5Y/hUYODR5ZGlbLHsABQEo470SjA0BzkDg1wt61wtxXDQG3UN2KLgUCKDu8mgfs1zHnQJyKAtChQoDxnEgPvTrUCWeMnsUGKaJ9oU+ul32Ucnmh2/cf8AlUDADNdHHeuedW3pfQrLULS8kvmQBAAo3lSp7k5+VLddrJtW0t2uUJhUs0aFnAHZR5037Vd+oYtE0HTJ7CxDy3k+1ZCWO2PHfGe5J9c4qj5pLvss0UUcZrmOM1zdxXN3FVBs+9cODRSc0KDu33rmD5UKUUgEZ70CVOI5SVIbkjzo0Fo91cLGp2l2wCfWrBadD6wb2NJUiRcksTIDwpw3A54OR8walsnqyWqyua7vHpVk6y0ZdD1SOFNpSSMOGUYDe9V3EXrSXc2WauiQPvQzxUlpWmxXUF1e3cjJZWgXxPDxvdmOFRc8AnBOT2AJ57Fpd3EU7jwbWO3RewUlifmSeT+FVDfJrld8q5QChUtbadBbW63uq+IsT58G3Q7ZJ/fJ+ymf2sc9gDyQ+6msNOtdO0S6tbc2l1e2zTT2niFwi7yI2y3I3KM4+RHBoK3Rh2otCgPkUXNcrtAKGa5QoO5PrQzQxTg2Nwtj9cMLC3L7BIRgFvQetA2oUKFB1QfIE1MeFv0WRsHcAG/AimVoyS/qnUZ8jVmaxT9GzIpyWhYKPPtUtWRTwcHjv61dek50g05nMBLG5RS4yeACefTOSKqdtYz3KyNHE7bBnhc1bOkJLiC+WO4Kx2+ct+r7Eds8c+vrxxUz8XH1AdQwtbalLCUVArHCjyGah6uV9p66pdXRlZjcqThgwCsf/wCWP51AtpFzBY/X5Iz4ayhGBH4c0l6SxHhfIjB964UOQACc1Ip9UN1DLLu8OSTLjcOB59hWoWVv0zbWkSwIsm48Ecc/596mWXFccdscxg4IqQ06U2upwyRQLc4P91In2h/nzq39baHYTf8AWWmTRqQP1sJbkn29apml3ZsdShnwGCtyD2Iqy7iWarSray6d6kv4kNvHpd/DkSW0+Nr59D51WOtulotC1BZLSaOS1kHJjOdjehHlSetzHWVS4aVEuYl2jAADAdu1I9Oym8uTDfzsbOGNnlB5JUfsj3J4++syWdt2y9Jzp2we3s47uw8W7dgFZUKxNGe55bOPLBHNWya8ntLPT4njWw3qWcR4YlVOAobuc8+fNTUelQXWjQ29siRvDtErlM9xyPu3VRuurHVtOuRdgusSFVC7wyhcDBGPIkH76575VrXGC/SLavd6Xod4E5aNg23yBP8ASqcraSFA2Snjv4fepvUeq7y76dtLZoQwiEiu6Dt8QI/fVYWaPaMquceldcZZNOeVluy2j6zc6JJMpt4Li1uUCXFrdITHMucjPYgg8hgQR61MXuj6Ndaa2s6WXVM+HLpxm8V45GGVKOF+JSA/cZG3nOc1ctU0TRtY6UtdSmtbhZ47NZAROD+z9nO3tSX0U3pMt/PBb20SwKphjMe8K3J3ZJyW4Az6ccU5zWzjd6Zsmk+MjSR3MSIq7z45MRAyBgZ4Y8jtmpSLpOa0mim1Ka1jtjb/AFvaZ8GSPcVGOMjcw2+3errqfXWsy66YYPqkJgty7s0G8SbWVxlSdo+woyBnA71WNU6pmt+obY3dnBc29oluohyyhlQMwBOST8UhPOewrUu0s0exaPbaz1NdC91jTF1XbDFaQSkmCWYKqmNiPsgEYAPw+R47stQtZtSnEV/Os905DMY2ZWJUFSNvIPbuAOw9eIuXXtPSb61p+jmC9Db1nnumnKt33YIALZ5yc8+VT1j9JN+6vFqdpDeRKN0caYhVcOsjcAHklFwRjb5elVEbcdNx6d4Yn2AzxB4fElHxq6/CeBw3mBRIdNijtj8NicYUl5MljlhwSM55HYY45FKj6ReoxczTC7V/GVEYSxq5KqHxyR3/AFjZYYOeaNbdc9QONrXUTrsWPEsIfABdgef2syMc9+3PFBO3fQ+n3/TFxqem3FuJYY90qfEAjjl1UkDjggAiofonpqx1CWWXW43W2dNkBEmw7yfte4H8aV1Lrnqa/vbm2udRUpNbC0cJCFUx7g3A7A58++OKkdd0v9DaHa3kcqycqoRkPAI8jmueW/G5q9qv1b00/T+tCziczxyLuiYL8RGcYI9aZDpjWyqt+i7oK3YmMjNaRoF63UFvFBcoOIeSfiyfX581Tx1FrWmTWkw1CSUYyEcDGM4x+XekyyvRZPVbMDWV74d3Ax8N8SRk4PHcZ8qlNZ6hGpafDZQwCC3ifesYxgd+2KkZ+owtybW60y0utPBG2B1wyZ7lXHIJ8zzUHrkVrFqMgs4Hhgz8MbybyO3ngZrXvqeeIyhQoVpk6sVb6wGUkEelWSN7pdpRCAB3J/CoLRrgw3qLsVlcjOatbnDeH5H1NZyajRehZbfUNBiuR4ayOv64ooADDy4q1jT7OZR40cUmOM7c8/0rLLC4uulrdo7CclBwQ6g586rGt6xqUV1DOL+5JkOQpkOFOfIDArjMN10uWot2paQLXXf9HGUZmwxUbhknIJ+eaZdX2TxaBciNVA2I7gD0PrVdm6k1K9ulneYh0RIT5huCcn3zzS9xqc91qf6OuWMsEttnk42nbuGMe9a43cTlFJJO7JqyT6/DFa25sQyTLgtu8jjsKbLZJfLKCzILeNguMHOO2ahUAPB8/OuvVc/Ele6s9/kzSy5b7Xao4ondZB9/FFVdzAetcIxVQurttIMuPTnNSmjyWEc6tNLIo3KWGOHAOcflUKoyaO4MbNH3we9TWxuenLrU2nT3UKRE3PxKjzABUznBXIxx50OokvtRFtG9lFGWURXPiNu3D7SkHsw4Pas50bWdR0zTI54bkncGAVhnAHlnzqzdE61daos8V3skR594BHEZCk/B/h44rhcbO3aZb6PNPgtbnRtThmt0kMcbNtCBcjB44rODZ6WSSJZMeXxj+VaJps5s4726VQxAUFSSAdzDPah+i7HytlA9NzfzqzLRcdx//9k=" alt=""> text/html 2013-12-05T14:21:12+01:00 seejey.mihanblog.com محمد دلتنگی http://seejey.mihanblog.com/post/147 <font size="4">دلم تنگ شده . . . <br> <br>برای عکس هایی که پاره کردم و سوزاندمشان . . . <br> <br>برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگر چیزی در آن نمی نویسم . . . <br> <br>حتی برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند و خیلی دبر شناختمشان . . . ! <br> <br>برای بی خیالی و آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش . . . <br> <br>خنده هایی که دارم فراموششان می کنم . . . <br> <br>و برای خودم که حالا دیگر خیلی عوض شده ام ! <br><br>دلم تنگ شده. . . </font>